Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden Kikker & Prins – Wholesale

 
19 juni 2019

Door het plaatsen van een bestelling op de wholesale website van Kikker & Prins gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en bent u, na de aankoop van artikelen uit ons assortiment, betalingsplichtig.
 

Identiteit van de ondernemer:

KIKKER & PRINS

Adelheidstraat 16
9717 AS Groningen
info@kikkerenprins.nl
KVK: 53851323
BTW: NL104890666B01
Bank: NL69 INGB 0006 4855 56

 

Toepasselijkheid

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de orders en verkopen, aan Kikker & Prins gegeven opdrachten, door Kikker & Prins uitgevoerde werkzaamheden, door Kikker & Prins gedane leveringen en andere door Kikker & Prins geleverde prestaties via de wholesale website van Kikker & Prins. Andere condities dan de onderhavige voorwaarden zullen slechts toepasselijk zijn indien dat schriftelijk is overeengekomen. Alle mondelinge afspraken van Kikker & Prins zijn vrijblijvend zolang zij door Kikker & Prins niet schriftelijk zijn bevestigd.

 

Algemeen

1. Verkoop vindt alleen plaats aan (web)winkels ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en die een persoonlijk account hebben bij Kikker & Prins.
2. Bestelde producten zijn alleen bedoeld voor wederverkoop en – tenzij anders overeengekomen – uitsluitend in de winkel(s) waarvoor het account is aangemaakt;
3. De verkoopprijs dient gelijkwaardig te zijn aan de advies consumentenprijs die vermeld staat in de artikelomschrijving;

 

Producten Kikker & Prins – Wholesale

Kikker & Prins – Wholesale levert producten van Kikker & Prins ontwikkeld door vormgeefster en illustrator Willeke Prins. In deze shop vind je o.a. posters en kaarten.

 

Betaling

Betaling dient bij bestelling te geschieden met Ideal of bankoverschrijving.

 

Verzendkosten

De producten van Kikker & Prins worden goed verpakt verstuurd en via brievenbuspost of door de pakketdienst aan huis afgeleverd. Wij verzenden alleen binnen Nederland & België via de webshop. De verzendkosten staan vermeld in het winkelmandje. Voor Nederland zijn de verzendkosten 6,95 euro en voor België 13,00 euro. Bij bestellingen boven de 50 euro is de verzending gratis.

 

Levering

1. Kikker & Prins zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Door Kikker & Prinsopgegeven levertijden zijn vrijblijvend. Kikker & Prins is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding daarvan.
3. Kikker & Prins is gerechtigd deelleveringen te doen.

 

Levertijden

Wij streven ernaar je bestelling binnen 2 werkdagen – nadat wij je betaling hebben ontvangen – te verzenden. Indien dit onverhoopt niet mocht lukken, nemen wij contact met je op.

 

Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde goederen blijven Kikker & Prins eigendom zolang verkoper nog iets van de afnemer/opdrachtgever te vorderen heeft. Indien de afnemer/opdrachtgever zijn verplichtingen betreffende betaling niet tijdig nakomt, heeft Kikker & Prins, zonder enige ingebrekestelling, het recht de goederen terug te nemen, in welk geval de aan de levering (-en) ten grondslag liggende overeenkomst (-en) ook zonder rechterlijke tussenkomst is (zijn) verbonden, onverminderd het recht van verkoper tot vergoeding van de schade, gederfde winst en interest.
2. Dientengevolge is de afnemer/opdrachtgever vóór bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig de uitoefening van zijn bedrijf of de normale bestemming van de goederen.
3. De afnemer/opdrachtgever is verplicht de goederen waarop verkoper zijn eigendomsvoorbehoud wenst geldend te maken franco te retourneren binnen 3 dagen van een schriftelijk verzoek daartoe.

 

Aansprakelijkheid

1. In geval van overmacht zijdens Kikker & Prins blijft de opdracht van kracht, maar worden Kikker & Prins verplichtingen voor de duur van de overmacht opgeschort. Een en ander behoudens verkopers recht om in een dergelijk geval de opdracht voor zover die nog niet uitgevoerd is, te annuleren en het wel reeds uitgevoerde in verhouding tot het geheel in rekening te brengen. Onder overmacht wordt uitdrukkelijk begrepen niet (tijdige) levering door leveranciers van Kikker & Prins, ook in die gevallen waarin Kikker & Prins de niet (tijdige) levering had kunnen voorzien. En alle oorzaken welke buiten de schuld en macht van Kikker & Prins vallen.
2. Alle extra kosten die veroorzaakt zijn door overmacht zijdens de afnemer/opdrachtgever komen ten laste van de afnemer/opdrachtgever.
3. Kikker & Prins is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, noch voor afwijkingen in kleur en vorm van het geleverde, voor zover hij afhankelijk is van eigen toeleveranciers. Verkoper beperkt voorts aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook tot het bedrag van de transactieprijs, behoudens eigen grove schuld en opzet. Verkoper is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Toepasselijk recht

Alle geschillen die voortspruiten uit of samenhangen met enige offerte, opdracht, werkzaamheden of andersoortige prestatie zullen worden berecht volgens Nederlands recht.

 

Afbeeldingen op www.wholesale-kikkerenprins.nl

De artikelen in de afbeeldingen bij de productinformatie op de website zijn niet op ware grootte weergegeven. Tevens kunnen de kleuren van de getoonde afbeeldingen van producten uit het assortiment van Kikker & Prins afwijken van de werkelijkheid door de instellingen van uw computer beeldscherm.

 

Prijswijzigingen

Kikker & Prins heeft te allen tijden het recht om haar prijzen te wijzigen.

 

Auteursrecht

Op alle afbeeldingen van Kikker & Prins rust auteursrecht. Niets van deze website mag worden gekopieerd opgeslagen en/of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van Kikker & Prins, tenzij het gebruikt wordt voor productbeschrijvingen op de website.

 

Toepasselijk recht

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, ook indien de afnemer woonplaats in het buitenland heeft.
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

Algemeen

Heb je vragen en/of opmerkingen neem dan gerust contact met ons op.

 

Privacy

Kikker & Prins zorgt ervoor dat je persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
 Wij gebruiken je gegevens voor het afhandelen van je bestelling en zullen in geen geval je gegevens aan derden verkopen. Wij zullen je gegevens uitsluitend aan derden (zoals postbezorgers) ter beschikking stellen ten behoeve van het uitvoeren van je bestelling.

 

Retour

Als klant ben je gerechtigd om binnen 7 dagen na levering zonder specifieke opgaaf van redenen de bestelling aan Kikker & Prins retour te zenden.
 Je dient de retourzending vooraf per e-mail te melden, onder vermelding van je naam, bestelnummer en bankrekeningnummer. Niet aangemelde retourzendingen kunnen niet worden gecrediteerd. 
De artikelen van je bestelling dienen ongebruikt en in originele staat, voorzien van de originele verpakking en voldoende gefrankeerd naar: Kikker & Prins, Adelheidstraat 16, 9717 AS Groningen retour gezonden te worden.
 De verzendkosten zijn bij een retourzending voor eigen rekening.
 Eerder betaalde verzendkosten voor je bestelling worden NIET gecrediteerd.
 Na een correcte retourontvangst van de artikelen wordt het door jou betaalde bedrag voor de geretourneerde artikelen binnen 14 dagen op je rekening teruggestort.
 
 
Groningen, 19 juni 2019

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart